Yerashevich Zhan Dyrektor

+375 (17) 508-42-61

+375 (17) 508-43-56

Burtsav Aliaksandr Zastępca dyrektora

+375 (17) 508-42-61 (66)

+375 (17) 508-43-56 (58)

Bardushka Liudmila Specjalista +375 (17) 508-42-61 (66)
+375 (17) 508-43-56 (58)

Skype:  bardushka
Viazhevich Aliaksandra Specjalista +375 (17) 508-42-61 (66)
+375 (17) 508-43-56 (58)

Skype:  medvyazhevich
Repin Alexey Zastępca dyrektora

+375 (17) 508-42-61 (66)

+375 (17) 508-43-56 (58)

Skype:   leshisss

Tumash Pavel Specjalista

+375 (17) 508-42-61 (66)

+375 (17) 508-43-56 (58)

Skype:   tumashpavel

Shulga Valery Specjalista +375 (17) 508-42-61 (66)
+375 (17) 508-43-56 (58)

Skype:  shulga.valery